Accessibility

Languages

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.  


 Spanish:   Tomaremos  acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos. 


Korean:   저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다 


Vietnamese:   Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp. 


Chinese:   我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理 


 Arabic:   سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفير خدمات المساعدة اللغوية بدون تكلفة للأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إليها خلال ممارستنا والذين لا يتقنون تحدث الإنجليزية بشكل جيد يمكنهم من التحدث إلينا فيما يتعلق برعاية الأسنان  التي نقدمها.


Tagalog:   Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin. 


Persian (Farsi):   ما برای ارائه خدمات ترجمه رايگان به افرادی که زبان انگليسی آنها برای صحبت با ما درباره خدمات مراقب از دندان ارايه شده ما در حد کافی نبوده و به زبان های صحبت می کنند که ما به احتمال زياد در هنگام کار با آنها سر و کار پيدا می کنيم گام هايی منطقی را بر خواهيم  داشت.


Amharic:   አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡ 


Urdu:   ہم  ان لوگوں کو جو ہماری پيش کرده زبان بولتے ہيں ليکن انگريز ی نہيں جانتے اور ہم سے ڈينٹل کير کے ليے بات کرتے ہيں مفت زبان دانی کی امداد  کے ليے معقول اقدام اٹهائيں گے۔


 French:   Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons. 


Russian:   Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика  для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем. 


 Hindi:   हम उन व्यक्तियों को, जो कक ऐसी भाषाएं बोलिे हैं जो हम अपने अभ्यास में संभाविि रूप में सुनना चाहिे हैं और जो हमारे द्िारा प्रदान की जाने िाली डटैंल देखभाल के बारे में हमारे साथ उचचि ढंग से अंग्रेजी नहीं बोलिे, मुफ़्ि सेिाएं प्रदान करने के ललये उचचि कदम उठायगेंे। 


 German:   Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten. 


 Bengali:   দ াঁতের পররচর্য র রিষতে আম তদর প্র্য রিস চল ক লীন র্ র  ইংর জী ভ ষ ে কথ  িলতিন, এিং আম তদর প্র্দত্ত পররতষি ে র্ র  ভ তল ভ তি ইংর জী ভ ষ ে কথ  িলতে প রতিন ন , ে তদর জনয আমর  রিন মতূলয ভ ষ র সহ েে  প্র্দ ন কর র ক্ষেতে র্তথষ্ট দ রেত্বশীল পদতেপ গ্রহণ করতি ।  


 Kru (provided in Bassa):   Di yòŋ makitik mòmasso i nyuu ti mahola ma yanga i bot ba mpòt mahop mayélè di la emblè i bolo yés hiki kèl, ndi baba pòt bé Ngissi longuè i nyuu podos bés kolbaha ni matibla ma massòŋ ndi ti bò. 


 Ibo:   Anyi gaa nye ndi mmadu ezibote steps í nye ha asusu ha na sù, hàgà akwugwo màkà ya. Í gwa anyi màkà otu ha sî mèziè èze ha nke anyi n' nye ha. 


 Yoruba:  Àwa yoo gbe awọn ìgbésè ti o tọ́ lati pese iṣẹ iranlọwọ fun èdè l’ọfẹ fun awọn eniyan ti o nsọ awọn èdè ti o ṣeeṣe fun wa lati gbọ l’ẹnu iṣẹ wa ati awọn ti kii sọ èdè Gẹẹsi daradara tó lati ba wa sọrọ nipa aboju eyín ti àwa npese. 


 Reproduction of this material by member dentists and their staff is permitted for non-commercial use in their dental offices, on their websites, and on publications and communications for purposes of compliance with the Section 1557 final rule. Any other use, duplication or distribution by members or any other party requires the prior written approval of the American Dental Association.  
 This material is for general reference purposes only and does not constitute legal advice. It covers only the Section 1557 final rule tagline requirement, not other federal or state law. Changes in applicable laws or regulations may require revision. Dentists should contact qualified legal counsel for legal advice, including advice pertaining to compliance with Section 1557 of the Affordable Care Act, and the U.S. Department of Health and Human Services rules and regulations.